Nauka Praca naukowa
Monografie
Publikacje1
Publikacje2
Publikacje3
Postery
Inne
Publikacje od 2011

 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A. 2011:
  Studia podyplomowe dla pracowników naukowych w ramach projektu "Wiedza i doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań"
  "Nauka i Gospodarka", nr 10, 2011, s. 5-11, ISSN: 2080-1092., Kraków
 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A. 2011:
  Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Nauka i Gospodarka w dobie destabilizacji, ISBN: 978-83-930382-5-1, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków
 • Cupiał M. Szeląg-Sikora A. 2011:
  Rola uczelni w promowaniu komercjalizacji badań naukowych na przykładzie studiów podyplomowych Zarządzanie Badaniami Naukowymi realizowanych w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań” . Zarządzanie badaniami naukowymi. PTIR Kraków
 • Cupiał M. Szeląg-Sikora A. 2011:
  Problematyka zarządzania jednostką transferu technologii w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań”. Zarządzanie Jednostką Transferu Technologii. PTIR Kraków
 • Cupiał M., Kobuszewski M. 2011:
  Optymalizacja wyposażenia technicznego wybranych gospodarstw przy pomocy programu OTR-7. Inżynieria Rolnicza 8(133) s.69-74
 • Cupiał M. 2011:
  Computer aided for service management in agriculture. Information Systems In Management X, eLogistcics and Computer Aided Logistics, SGGW Warszawa 2011. s 7-16, ISSN 2084-5537
 • Cupiał M. 2011:
  Założenia do projektu aplikacji wspomagającej prowadzenie sprawozdawczości w gospodarstwach ekologicznych. Inżynieria Rolnicza 6(131), s. 7-12

 • Lorencowicz E., Cupiał M. 2012:
  Wpływ dotacji unijnych na koszty eksploatacji maszyn rolniczych. Seria - Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIV zeszyt 7. s. (81-86)
 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A. 2012:
  Informatyczne systemy wsparcia agrofirmy. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance. Rok 10,nr.1,cz.1. s. (417-428)
 • Szeląg-Sikora A., Cupiał M. 2012:
  Grupy producenckie jako przykład rozwoju przedsiębiorczości wspierany funduszami UE na obszarach wiejskich. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance. Rok 10,nr.1,cz.2. s. (257-268)
 • Cupiał M., Lorencowicz E. 2012:
  Usługowe wykorzystania maszyn własnych przez rolników a koszty eksploatacji Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2012, Vol. 57(2)
 • Kobuszewski M., Cupiał M. 2012:
  Analiza przychodów i rozchodów gospodarstwa rodzinnego. Episteme 15/2012, s. (259-266), ISSN 1895-4421
 • Szeląg-Sikora A., Cupiał M., Makowiec M.: 2012:
  Strategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzanie i Finanse), Journal of Management and Finance, Rok 10, nr.4, cz.2., s. 295-308.
 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A., Makowiec M. 2012:
  Poziom komercjalizacji badań naukowych wskaźnikiem wartości zaufania na linii nauka-gospodarka. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzanie i Finanse), Journal of Management and Finance, Rok 10, nr.4, cz.1., s. 111-124.
 • Szeląg-Sikora A., Cupiał M. 2012.
  Production and technical potential of farms united in the selected producer group. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. Vol. 12, No 2, s. 215-220,
 • Cupiał M., Kowalski J, Szeląg-Sikora A. 2012.
  Assumptions for collecting information for a module concerning a machinery park of ecological farms in GEKKO programme. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. Vol. 12, No 2, s. 19-25

 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A. 2013
  Koncepcja internetowego systemu wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwie rolniczym w zakresie decyzji o zakupie sprzętu. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance. rok 11. nr 1. vol 1 s. 93-102
 • Lorencowicz E., Cupiał M. 2013.
  Assessment of investing activity of farmers using the EU funds on the example of lubelskie voivodeship/ Ocena aktywności inwestycyjnej rolników wykorzystujących fundusze unijne na przykładzie województwa lubelskiego. Acta Scientarium Polonorum, seria Oeconomia.
 • Szeląg-Sikora A., Tabor S., Cupiał M. 2013
  Potencjał produkcyjny gospodarstw zrzeszonych w grupach producenckich według ekologicznego i konwencyjnego systemu produkcji. Seria - Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XV zeszyt 4
 • Cupiał M. Lorencowicz E. Szeląg-Sikora A. 2013
  Ocena kosztów mechanizacji na przykładzie wybranych gospodarstw rodzinnych. Seria - Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XV zeszyt 4
 • Kobuszewski M., Cupiał M. 2013
  Analiza programów pomocowych "Modernizacja gospodarstw rolnych" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach PROW 2007-2013 w woj. małopolskim. Episteme 18/2013, t. 1, s. 373-380, ISSN 1895-2241
 • Niemiec M., Cupiał M., Klimas A., Szelą-Sikora A., Sikora J. 2013
  Iron Accumulation in Selected Elements of Pond Ecosystem Food Chain. Ecological Chemistry and Engineering A 20(10) s. 1103-1113
 • Cupiał M., Klimas A., Szeląg-Sikora A., Niemiec M., Sikora J. 2013
  Problem gospodarowania składnikami pokarmowymi roślin w gospodarstwach ekologicznych. Proceedings of ECOpole 7(2). s. 553-559
/Nauka/Publikacje2