Nauka Praca naukowa
Monografie
Publikacje1
Publikacje2
Publikacje3
Postery
Inne
Publikacje do 2010

 • Michałek R., Kowalski J., Cupiał M., Tabor S.:
  Struktura środków produkcji a efektywność postępu naukowo - technicznego.
  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1992, z. 402,
 • Kowalski J., Cupiał M., Tabor S.:
  Badania efektywności postępu naukowo - technicznego na przykładzie gospodarstw chłopskich Polski południowej.
  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1992, z. 403,
 • Kowalski J., Cupiał M., Tabor S.:
  Wpływ poszczególnych czynników charakteryzujących produkcję rolną na postęp i efektywność postępu.
  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1992, z. 403,
 • Cupiał M.,
  Komputerowe wspomaganie projektowania parku maszynowego w gospodarstwach wielkoobszarowych.
  Zesz. Nauk. AR, nr 268, z. 10, Kraków 1992.
 • Kowalski J., Cupiał M., Tabor S.:
  Próba określenia wpływu mechanizacji gospodarstw chłopskich na efektywność gospodarowania.
  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1993, z. 408,
 • Kowalski J., Cupiał M., Tabor S.:
  Efektywność postępu technicznego i naukowo-technicznego w wybranych gospodarstwach chłopskich.
  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1994, z. 415,
 • Kowalski J., Cupiał M., Tabor S.:
  Wpływ wyposażenia gospodarstw górskich w techniczne środki produkcji na efektywność postępu naukowo- technicznego.
  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1994, z. 416,

 • Kowalski J., Kowalski S., Cupiał M., Tabor S.:
  Usługi mechanizacyjne na wsi jako warunek poprawy ekonomiczności gospodarowania.
  Nauka Praktyce Rolniczej z.2, Kraków 1995,
 • Kowalski J., Kowalski S., Cupiał M., Tabor S.:
  Indywidualne i zespołowe użytkowanie maszyn a jednostkowe koszty mechanizacji.
  Nauka Praktyce Rolniczej z.2, Kraków 1995,
 • Kowalski J., Cupiał M., Tabor S.:
  Ocena inwestycyjności gospodarstw indywidualnych w rejonie górskim.
  Zesz. Probl. Post.Nauk Roln. 1996, z.443,
 • Kowalski J., Cupiał M., Tabor S.:
  Wartość odtworzeniowa parku maszynowego i koszty mechanizacji prac w gospodarstwach górskich.
  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, z.444,
 • Cupiał M.:
  Baza danych gospodarstwa rolnego.
  Inżynieria Rolnicza 1998,
 • Cupiał M., Tabor S.:
  Usługi mechanizacyjne w wybranych gospodarstwach gminy Dobczyce.
  Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 1998,
 • Kowalski J., Cupiał M., Tabor S.:
  Krotność prac polowych w wybranych gospodarstwach rolniczych gminy Dobczyce.
  Inżynieria Rolnicza, 1999, z.4,
 • Cupiał M., Tabor S.:
  Badanie usług mechanizacyjnych w gminie Dobczyce.
  Inżynieria Rolnicza, 1999, z.4,
 • Tabor S, Cupiał M, Kwaśniewski D.:
  Zmiana struktury produkcji i wyposażenia technicznego badanych gospodarstw Małopolski.
  Problemy Inżynierii Rolniczej, 1999, z.4,
 • Cupiał M.:
  Metoda projektowania zestawu maszyn dla produkcji roślinnej.
  Problemy Inżynierii Rolniczej, 1999, z.4,

 • Cupiał M.:
  Efektywność postępu naukowo - technicznego w wybranych gospodarstwach rolniczych Polski południowej.
  Inżynieria Rolnicza, 2000, z.8,
 • Tabor S., Cupiał M.:
  Bilans i efektywność sprzedaży międzysąsiedzkich usług maszynowych.
  Problemy Inżynierii Rolniczej,2000, z.3,
 • Cupiał M.:
  Nakłady robocizny w badanych gospodarstwach rolniczych.
  Problemy Inżynierii Rolniczej, 2000, z.4,
 • Cupiał M.:
  Koszty mechanizacji w wybranych gospodarstwach rolniczych.
  Inżynieria Rolnicza, 2001, z.1,
 • Cupiał M.:
  Opłacalność pracy ludzkiej w modelowych gospodarstwach rolniczych.
  Problemy Inżynierii Rolniczej, 2001, z.4,
 • Tabor S., Cupiał M.:
  Energy and labour consumption of agricultyral production.
  XXIX Ciosta - Cigr V Congress,
 • Cupiał M., Tabor. S., Kwaśniewski D.:
  Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach rolniczych.
  Inżynieria Rolnicza 9 (29), Warszawa 2001,
 • Ludwa J., Cupiał M.:
  Międzysąsiedzkie usługi maszynowe jako czynnik warunkujący wielkość dochodu rolniczego.
  Inżynieria Rolnicza, 2002, z.6,
 • Cupiał M., Molenda K.:
  Ocena przydatności programów księgowych dla potrzeb mechanizacji rolnictwa na przykładzie programu PORR.
  Inżynieria Rolnicza 2003, z 9
 • Cupiał M.:
  Baza pojazdów i maszyn rolniczych "Maszyny 2".
  Inżynieria Rolnicza 2004, z 3 (58)

 • Cupiał M.:
  Informacja techniczna w rolnictwie małopolski.
  Inżynieria Rolnicza 2005, z 3 (63)
 • Cupiał M., Tabor. S.:
  Program wspomagający ocenę inwestycji mechanizacyjnych "DoZeM 2".
  Inżynieria Rolnicza 2005, z 6 (66)
 • Tabor S., Cupiał M.:
  Wpływ zmian wyposażenia technicznego na koszty mechanizacji produkcji rolniczej.
  Inżynieria Rolnicza 2005, z 7 (67)
 • Cupiał M.:
  Program wspomagający nawożenie mineralne "Nawozy 2".
  Inżynieria Rolnicza 2005, z 14 (74)
 • Cupiał M., Kuboń. M.:
  Dobór środków transportowych dla gospodarstwa przy pomocy programu "Agregat -2".
  Inżynieria Rolnicza 2005, z 14 (74)
 • Kuboń. M., Cupiał M.:
  Założenia wejściowe do programu optymalizującego dobór liczby środków transportowych dla gospodarstw rolniczych.
  Inżynieria Rolnicza 2005, z 14 (74)
 • Tabor S., Cupiał M., Zatchej B.:
  BПЛИB CTPYKTYPИ BИPOБHИЦTBA CIЛЬСЬКOГOCПОДAPCЬKOЇ ПPОДYKЦІЇ HA EФEKTИBHICTЬ BИTPAT ЗACOБIB MEXAHIЗAЦІЇ (Kierunek produkcji rolniczej a efektywność kosztów mechanizacji).
  Bicnik nr 9 / 2005, Lwowski Uniwersytet Rolniczy. Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy
 • Tabor S., Cupiał M.:
  СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ МАЛОПОЛЬСЬКИМИ АГРАРІЯМИ. (Sposoby pozyskiwania informacji przez małopolskich rolników).
  Bicnik nr 9 / 2005, Lwowski Uniwersytet Rolniczy. Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy
 • Cupiał M.:
  Potrzeby informacyjne gospodarstw rolnych Małopolski.
  Inżynieria Rolnicza 2006, z 2 (77)
 • Cupiał M., Kwaśniewski D.:
  Obliczanie powierzchni plantacji wierzby energetycznej przy pomocy programu "Plantene".
  Inżynieria Rolnicza 2006, z 11 (86)
 • Kwaśniewski D., Cupiał M.:
  Założenia do programu wspomagającego obliczanie zapotrzebowania na biomasę do celów grzewczych w gospodarstwie rolnym.
  Inżynieria Rolnicza 2006, z 11 (86)
 • Cupiał M,. Baran D.:
  Wykorzystanie algorytmów rozpoznawania obrazu w badaniach naukowych na przykładzie programu "Ziemniak-99".
  Inżynieria Rolnicza 2007, z 6 (94)
 • Cupiał M.:
  Komputerowe wspomaganie chemicznej ochrony roślin przy pomocy programu "Herbicyd-2".
  Inżynieria Rolnicza 2007, z 6 (94)
 • Cupiał M. Tabor S.:
  Input balancing in sustainable agriculture using computer technologies.
  FARM MACHINERY AND PROCESS MANAGEMENT IN SUSTAINABLE AGRICULTURE, Walloon Agricultural Research Centre 2007

 • Cupiał M, Wnek A. 2008:
  Searching Out Information Related To Agricultural Engineering on the Internet.
  MODERNIZACE VYSOKOSKOLSKE VYUKY TECHNICKYCH PREDMETU Sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove 2008, Z. I.
 • Cupiał M. 2008:
  Skuteczność wyszukiwania w internecie informacji związanych z inżynierią rolniczą.
  Inżynieria Rolnicza Nr 6 (104). s. 49-55
 • Cupiał M, Wnek A. 2008:
  Porównanie sposobów pozyskiwania informacji o maszynach rolniczych w różnych typach gospodarstw Małopolski.
  Inżynieria Rolnicza Nr 9 (107). s. 61-66
 • Cupiał M. 2008:
  Zapotrzebowanie na programy komputerowe w rolnictwie na przykładzie gospodarstw województwa małopolskiego.
  Inżynieria Rolnicza Nr 9 (107). s. 55-60.
 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A. 2008:
  Wpływ powierzchni użytków rolnych oraz wykształcenia właściciela na sposoby pozyskiwania informacji w wybranych gospodarstwach Małopolski.
  Inżynieria Rolnicza. Nr 4 (102). s. 175-180
 • Szeląg-Sikora A., Cupiał M. 2008:
  Liczba źródeł informacji rolniczej a poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji.
  Inżynieria Rolnicza. Nr 6 (104). s. 187-194
 • Cupiał M. 2009:
  Program dla rolnictwa w wersji instalowanej i internetowej na przykładzie aplikacji „Plantene” i „Plantene-2”
  Inżynieria Rolnicza Nr 1 (110). s. 77-82
 • Cupiał M. 2009:
  Zastosowanie zdalnie sterowanych modeli latających w inżynierii rolniczej
  Inżynieria Rolnicza 6 (115). s. 31-36
 • Cupiał M: 2009:
  Katalog maszyn i pojazdów rolniczych Maszyny-3
  Inżynieria Rolnicza. Nr 9 (118). s. 35-39
 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A.: 2010:
  Informacje wpływające na decyzję o zakupie środków technicznych w gospodarstwach rolniczych Małopolski.
  Inżynieria Rolnicza. Nr 1 (119). s. 99-104, Kraków,
 • Wdowiak W., Cupiał M. 2010: Kalkulator zarządzania zyskiem jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji podatkowych Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A. 2010:
  Opinia studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na temat wykorzystania w procesie dydaktycznym platformy e-learningowej.
  Edukacja. Studia - Badania - Innowacje. Instytut Badań Edukacyjnych. Nr 2 (110) s. 38-43, Warszawa
 • Szeląg-Sikora A., Cupiał M. 2010:
  Pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy unijnych w gospodarstwach rolniczych. Inżynieria Rolnicza.
  Nr 2 (120). s. 193-200, Kraków
 • Cupiał M. 2010:
  Informacja a zarządzanie parkiem maszynowym w wybranych gospodarstwach Małopolski.
  Inżynieria Rolnicza. Nr 3 (121). s. 21-27
 • Cupiał M. 2010:
  Wykorzystanie źródeł informacji w gospodarstwach rolniczych Małopolski o różnym kierunku produkcji.
  Inżynieria Rolnicza. Nr 4 (122). s. 37-42
/Nauka/Publikacje1